Học thuyết âm dương

Học thuyết âm dương là các sự vật luôn mâu thuẩn nhưng lại thống nhất, cùng phát sinh, phát triển và tiêu vong.

Advertisements